Asking for help

1,107

1.     Can you give me a hand with this? -----> Giúp mình một tay được không?
2.     Give/Lend me a hand with this, will you? -----> Bạn có thể giúp tôi được không?
3.     Could you help me for a second? -----> Bạn giúp tôi một lát được không?
4.     Can/Could you do me a favor? -----> Bạn có thể giúp tôi một việc được không?

5.     I wonder if you could help me with this? -----> Tôi tự hỏi liệu bạn có thể giúp tôi được không?
6.     I could do with some help, please. -----> Nếu có sự giúp đỡ thì tôi có thể làm được.
7.     I need some help, please. -----> Làm ơn, tôi cần sự giúp đỡ.
8.     I can’t manage. Can you help? -----> Tôi không thể tự giải quyết được. Bạn có thể giúp tôi được không?
9.     Could you spare a moment? -----> Bạn có  thể dành chút thời gian cho tôi được không?Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập