BÀI 2: I'M FINE. THANK YOU.

BÀI 2: I'M FINE. THANK YOU.


BÀI 3: WHAT'S YOUR NAME?

BÀI 3: WHAT'S YOUR NAME?


BÀI 5: THIS IS MY SCHOOL.

BÀI 5: THIS IS MY SCHOOL.


BÀI 6: OPEN YOUR BOOK, PLEASE.

BÀI 6: OPEN YOUR BOOK, PLEASE.


BÀI 7: THAT'S MY BROTHER.

BÀI 7: THAT'S MY BROTHER.


BÀI 8: HOW OLD ARE YOU?

BÀI 8: HOW OLD ARE YOU?


BÀI 9: THERE'S A KITCHEN IN MY HOUSE.

BÀI 9: THERE'S A KITCHEN IN MY HOUSE.


BÀI 10: IT'S SUNNY TODAY.

BÀI 10: IT'S SUNNY TODAY.


BÀI 11: HOW MANY DOGS DO YOU HAVE?

BÀI 11: HOW MANY DOGS DO YOU HAVE?


BÀI 12: SHE HAS TWO DOLLS.

BÀI 12: SHE HAS TWO DOLLS.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập