Từ vựng

2,089

one
one (cardinal no.)

số một
/wʌn/

Ex: There's only room for one person.
Chỉ có phòng cho một người.

two
two (cardinal no.)

số hai
/tuː/

Ex: I have two elder brothers.
Tôi có hai người anh trai.

three
three (cardinal no.)

số ba
/θriː/

Ex: She is only three years old.
Cô ấy mới ba tuổi.

four
four (cardinal no.)

số bốn
/fɔː/

Ex: He's four years old.
Cậu ấy bốn tuổi.

five
five (cardinal no.)

số năm
/fʌɪv/

Ex: I have five cats.
Tôi có năm con mèo.

six
six (cardinal no.)

số sáu
/sɪks/

Ex: She's lived here six months.
Cô ấy đã sống ở đây sáu tháng.

seven
seven (cardinal no.)

số bảy
/ˈsɛv(ə)n/

Ex: My younger sister is 7 years old.
Em gái tôi 7 tuổi.

eight
eight (cardinal no.)

số tám
/eɪt/

Ex: My father has 8 brothers.
Cha tôi có 8 người anh em.

nine
nine (cardinal no.)

số chín
/nʌɪn/

Ex: There are nine times out of ten.
Cứ mười lần thì có đến chín lần.

ten
ten (cardinal no.)

số mười
/tɛn/

Ex: She's ten years old.
Cô ấy mười tuổi.

number
number (n.)

số
/ˈnʌmbə(r)/

Ex: I love numbers.
Tôi yêu các con số.

year old
year old (adj.)

tuổi
/ˌjɪərˈəʊld/

one

one
số một

two

two
số hai

three

three
số ba

four

four
số bốn

five

five
số năm

six

six
số sáu

seven

seven
số bảy

eight

eight
số tám

nine

nine
số chín

ten

ten
số mười

number

number
số

year old

year old
tuổiBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập