BÀI 1: WHAT'S YOUR NAME?

BÀI 1: WHAT'S YOUR NAME?


BÀI 2: HOW OLD ARE YOU?

BÀI 2: HOW OLD ARE YOU?


BÀI 3: THERE ARE TEN CHAIRS.

BÀI 3: THERE ARE TEN CHAIRS.


BÀI 4: THE SKY IS BLUE.

BÀI 4: THE SKY IS BLUE.


BÀI 5: I LIKE EATING RICE.

BÀI 5: I LIKE EATING RICE.


BÀI 6: HOW MANY MONKEYS ARE THERE?

BÀI 6: HOW MANY MONKEYS ARE THERE?


BÀI 7: I HAVE GOT A LONG TAIL.

BÀI 7: I HAVE GOT A LONG TAIL.


BÀI 10: THERE IS A PHONE ON THE FLOOR.

BÀI 10: THERE IS A PHONE ON THE FLOOR.


4 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập