Từ vựng

8,581

Julia
Julia (n.)

Bạn Julia

Harry
Harry (n.)

Bạn Harry

Sarah
Sarah (n.)

Bạn Sarah

Finn
Finn (n.)

Bạn Finn

Patches
Patches (n.)

Bạn Patches

friend
friend (n.)

bạn
/frɛnd/

Ex: He's one of my best friends.
Anh ấy là một người bạn tốt nhất của tôi.

Julia

Julia
Bạn Julia

Harry

Harry
Bạn Harry

Sarah

Sarah
Bạn Sarah

Finn

Finn
Bạn Finn

Patches

Patches
Bạn Patches

friend

friend
bạnBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập