Từ vựng

2,629

run
run (v.)

chạy, vận hành
/rʌn/

Ex: As long as the computer is running, you can keep adding new data.
Trong khi máy tính đang chạy, bạn có thể thực hiện việc bổ sung thêm dữ liệu mới.

jump
jump (v.)

nhảy, cú nhảy
/ʤʌmp/

Ex: She jumped down from the chair.
Cô ấy đã nhảy xuống từ chiếc ghế.

speak
speak (v.)

nói
/spiːk/

Ex: He can speak 5 languages.
Ông ấy có thể nói được 5 thứ tiếng.

tiptoe
tiptoe (v.)

đi nhón
/ˈtɪptəʊ/

swim
swim (v.)

bơi
/swɪm/

Ex: She can swim very fast.
Chị ấy có thể bơi rất nhanh.

run

run
chạy, vận hành

jump

jump
nhảy, cú nhảy

speak

speak
nói

tiptoe

tiptoe
đi nhón

swim

swim
bơiBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập