Từ vựng

2,652

my
my (poss. adj.)

của tôi
/mʌɪ/

Ex: My name is Andy.
Tên tôi là Andy.

your
your (poss. adj.)

của bạn, của các bạn, của anh ...
/jɔ:/

Ex: Your pen is very nice.
Bút của bạn rất đẹp.

that
that (pron.)

kia, cái kia, người kia
/ðæt/

Ex: That is my school.
Kia là trường tôi.

this
this (det.)

đây, này
/ðɪs/

Ex: This is my teacher.
Đây là giáo viên của tôi.

what
what (pron.)

gì, cái gì
/wʌt/

Ex: What is your favorite book?
Sách yêu thích của bạn là gì?

name
name (n.)

tên
/neim/

Ex: My name is Mark.
Tên tôi là Mark.

Linda
Linda (n.)

bạn Linda
/ˈlində/

Peter
Peter (name.)

Peter
/ˈpiːtə/

alphabet
alphabet (n.)

bảng chữ cái
/ˈalfəbɛt/

Ex: Alpha is the first letter of the Greek alphabet
Alpha là chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái Hy Lạp

glad
glad (adj.)

vui
/ɡlad/

Ex: She was glad when the meeting was over.
Cô ấy rất vui khi cuộc họp kết thúc.

my

my
của tôi

your

your
của bạn, của các bạn, của anh ...

that

that
kia, cái kia, người kia

this

this
đây, này

what

what
gì, cái gì

name

name
tên

Linda

Linda
bạn Linda

Peter

Peter
Peter

alphabet

alphabet
bảng chữ cái

glad

glad
vuiBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập