Cách phân biệt Wage - Salary - Income

8,785

 Cách phân biệt Wage - Salary - Income

 

Cách phân biệt Wage - Salary - Income

  • Salary:(Tiền lương)

Là số tiền lương cố định được trả hàng tháng hay hằng năm và không thay đổi dựa vào số giờ làm việc.

- VD: The company is offering a high salary of £400,000 per year.(Công ty đưa ra mức lương cao khoảng 400.000 bảng một năm)

  • Wage: (Tiền công)

Là  số tiền được trả hàng tuần hoặc theo từng ngày dựa vào số tiền làm theo giờ, ngày hoặc tuần hoặc thỏa thuận dựa trên dịch vụ nào đó.

- VD: A clerks daily wage is $5an hour. (Tiền công hằng ngày của một  thư ký là 5$ một giờ.)

  • Income: (Thu nhập)

Là để chỉ tất cả các khoản tiền bạn kiếm được sau một khoảng thời gian như 1 năm bạn làm việc hoặc tiền kiếm được từ những khoản đầu tư (investment). Được gọi chung là thu nhập tài chính.

- VD: Tax is payable on all income over 10 million VND. (Các thu nhập trên 10 triệu đều phải đóng thuế thu nhập)Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập