Cách sử dụng của "either" và "neither"

95,977

“Either” và “Neither” là 2 cụm từ có cách sử dụng giống như “so” và “too”, dùng để nói về “cũng”; tuy nhiên “Either” và “Neither” dùng để nói về “cũng” trong DẠNG PHỦ ĐỊNH.

Ví dụ: 

I didn't get enough to eat, and you didn't either. 

I didn't get enough to eat, and neither did you.

Các bạn hãy chú ý 

• Vị trí của từ “Either” và “Neither” trong câu. “Either” đứng ở cuối của câu, sau trợ động từ ở dạng phủ định, còn “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó đến trợ động từ và động từ chính.

• Trong câu sử dụng “Neither” thì trợ động từ đứng sau “Neither” không được dùng ở dạng phủ định (không được dùng “not”), vì bản thân từ “Neither” đã mang nghĩa phủ định.

Khi chúng ta gặp 2 tình huống tương đồng, chúng ta vẫn có thể viết:

William doesn't work there, and John doesn't work there. 

Nhưng trong thực tế, chúng ta nên sử dụng “Neither” hoặc “Either” cho câu trên như sau:

William doesn't work there, and John doesn't either. 
William doesn't work there, and neither does John.

Chúng ta hãy cùng tham khảo một số ví dụ sử dụng “Neither” và “Either” thay thế được cho nhau:

Mary doesn't want to wake Tom up, and Christine doesn't either
Mary doesn't want to wake Tom up, and neither does Christine.

He's not very good at painting walls, and she isn't either.
He's not very good at painting walls, and neither is she.

She can't wait until the baby is born, and he can't either.
She can't wait unitl the baby is born, and neither can he.

Tiếp theo, chúng ta sẽ được học cách sử dụng của 2 cụm từ “Either...or” và “Neither...nor”

                               

“EITHER...OR”

“Either...or” được sử dụng để đưa ra sự lựa chọn giữa 2 khả năng. Các bạn có thể hiểu đơn giản là “Hoặc cái này... hoặc cái kia”

Ví dụ:

Either Mike or Lisa will be there.
(Hoặc Mike hoặc Lisa sẽ ở đó)

Either you leave me alone or I will call the police.
(Hoặc bạn để tôi yên hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát)

We should bring either coffee or tea.
(Chúng ta có thể mang theo cà phê hoặc trà)

You can either help us or go to your room.
(Bạn có thể giúp chúng tôi hoặc đi vào phòng của bạn)

Ngoài ra, chúng ta còn bắt gặp “Either” trong cụm “Not...either...or”, để phủ định cả 2 khả năng trong câu.

Ví dụ:
I don't think either Mike or Lisa will be there.
(Tôi không nghĩ hoặc Mike hay Lisa sẽ ở đó)

He doesn't speak either English or French.
(Anh ta không nói tiếng Anh cũng không nói tiếng Pháp)

“NEITHER ... NOR”

Cụm “Neither...nor” tương đồng với “Not...either...or”

Ví dụ:

Neither Mike nor Lisa will be there.
(Cả Mike và Lisa đều sẽ không ở đó)

He speaks neither English nor French.
(Anh ta không nói tiếng Anh cũng như tiếng Pháp)

We brought neither coffee nor tea.
(Chúng ta cũng không mang cà phê và cũng không mang trà)

I will neither help you nor go to my room.
(Tôi sẽ không giúp bạn cũng không đi vào phòng tôi)

Ngoài ra, “Neither” cũng được sử dụng giống như “Not...either”

Ví dụ:

A: I don't speak French. (Tôi không nói tiếng Pháp)
B: Neither do I.(Tôi cũng không). Trong thực tế, có thể trả lời “Neither do I” bằng cụm “Me neither”

C: He isn't ready to go.(Anh ta chưa sẵn sàng để đi)
D: Neither are we.(Chúng ta cũng chưa sẵn sàng để đi)Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập