CHỨC NĂNG CỦA ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ

2,040

    

I. Động từ nguyên mẫu có to được dùng làm:

1. Chủ ngữ của câu:         

Ví dụ: To become a famous singer is her dream.

2. Bổ ngữ cho chủ ngữ:    

Ví dụ: What I like is to swim in the sea and then to lie on the warm sand.

3.Tân ngữ của động từ    

Ví dụ: It was late, so we decided to take a taxi home.

4. Tân ngữ của tính từ      

Ví dụ: I’m pleased to see you.

5. Trong các cấu trúc:

   + It takes / took + O + thời gian + to-inf                   

   + chỉ mục đích

   + bổ ngữ cho danh từ hoặc đại từ: S + V + Noun / pronoun + to-inf

           I have some letters to write.

           Is there anything to eat?

   + It + be + adj + to-inf: thật … để ..

Ví dụ: It is interesting to study English

   + S + be + adj + to-inf

Ví dụ: I’m happy to receive your latter.

   + S + V + too + adj / adv + to-inf

   + S + V + adj / adv + enough + to-inf

   + S + find / think / believe + it + adj + to-inf

Ví dụ: I find it difficult to learn English vocabulary.

6. Sau các từ nghi vấn: what, who, which, when, where, how ,… (nhưng thường không dùng sau why)

Ví dụ: I don’t know what to say.

II. Động từ nguyên mẫu không "to" được dùng:

1. Sau động từ khiếm khuyết: can, will, shall, could, would,…

Ví dụ: I could swim when i was 10

2. Sau các động từ: let, make, would rather, had better

Ví dụ: They made him repeat the whole story.

3. Sau các động từ chỉ tri giác:

hear, sound, smell, taste, feel, watch, notice, see, listen, find .. + O + V1

(chỉ sự hoàn tất của hành động – nghe hoặc thấy toàn bộ sự việc diễn ra)

Ví dụ: I saw her get off the bus.

- Help dùng cho cả "to" và không "to"

Help + to-inf / V1 / with Noun

Ví dụ: She usually helps her brother to do her homework.

      She usually helps her brother do her homework.

      She usually helps her brother with her homework.

 Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập