Phân biệt MADE OF , MADE FROM , MADE OUT OF , MADE WITH , MADE FOR ,MADE BY , MADE IN

35,004

- made of : Được làm bằng (Đề cập đến chất liệu làm nên vật).Nguyên liệu không bị biến đổi khỏi trạng thái ban đầu sau khi làm ra vật.

Ex : This table is made of wood.

- made from : Được làm ra từ (đề cập đến việc nguyên vật liệu bị biến đổi khỏi trạng thái ban đầu để làm nên vật)

Ex : Paper is made from wood.

- made out of : Được làm bằng (đề cập đến quá trình làm ra vật)

Ex : This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk.

- made with : Được làm với (đề cập đến chỉ một trong số nhiều chất liệu làm nên vật)

Ex : This soup tastes good because it was made with a lot of spices.

- made for : làm cho ai 

Ex: These were made in Vietnam , but made for USA.

- made in : làm tại 

Ex : This mobile was made in Vietnam 

- made by : được tạo ra bởi ai 

Ex : It was made by me.

This product was made by Vietnam. ( sản phẩm này được tạo ra bởi người Việt ).1 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập