Luyện tập 1 - Chủ đề lời chỉ dẫn trong lớp học (tiếp)

1/500

Kết Quả


Tổng số từ:
Hoàn thành:

Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành phần luyện tập này, sau đây là những từ bạn cần luyện tập thêm.

Bạn cần phải đăng nhập để lưu kết quả học tập. Đăng nhập

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập