Forever Free - Stratovarius

15,205

image
Lời bài hátLời dịch
They try to give me answers

Người ta cố trao tôi đáp án

Người ta cố trao tôi đáp án
To questions I've never asked.

Cho những nghi vấn mà chưa bao giờ tôi hỏi cả.

Cho những nghi vấn mà chưa bao giờ tôi hỏi cả.
I'll have no part in their conspiracy.

Tôi sẽ không dự phần vào âm mưu của họ

Tôi sẽ không dự phần vào âm mưu của họ
I guess I am the kind of guy that will never stray.

Tôi chắc chắn tôi là một kẻ chẳng bao giờ lầm lạc.

Tôi chắc chắn tôi là một kẻ chẳng bao giờ lầm lạc.
The thing I need is privacy

Những gì tôi cần là cách sống của riêng tôi.

Những gì tôi cần là cách sống của riêng tôi.
Some guiding, depriving, misleading and combining.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
They're watching our every move.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
They can try to bind our arms

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But they can't chain our minds or hearts.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We will keep our faith inside our souls and never let it go

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We're Forever Free

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You see them making headlines

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
New pictures tell old stories

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Explaining what they have said and done.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Media's new illusion, creating more confusion

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But I know that they'll soon be gone

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Some guiding, depriving, misleading and combining.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
They're watching our every move.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
They can try to bind our arms

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But they can't chain our minds or hearts.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We will keep our faith inside our souls and never let it go

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We're Forever Free

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
They can try to bind our arms

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But they can't chain our minds or hearts.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We will keep our faith inside our souls and never let it go

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
They can try to bind our arms

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But they can't chain our minds or hearts.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We will keep our faith inside our souls and never let it go

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We're Forever Free

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập