Hot and Cold - Katy Perry

77,987

image
Lời bài hátLời dịch
You change your mind

Anh thay đổi ý định

Anh thay đổi ý định
Like a girl changes clothes

Như một đứa con gái thay đồ

Như một đứa con gái thay đồ
Yeah you, PMS

Ừ, anh đó, rất hay nổi nóng vô cớ

Ừ, anh đó, rất hay nổi nóng vô cớ
Like a bitch

Giống đồ khốn kiếp

Giống đồ khốn kiếp
I would know

Phải chi em biết trước

Phải chi em biết trước
And you over think

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Always speak

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Cryptically

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I should know

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
That you're no good for me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
'Cause you're hot then you're cold

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're yes then you're no

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're in then you're out

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're up then you're down

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're wrong when it's right

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It's black and it's white

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We fight, we break up

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We kiss, we make up

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
(you) You don't really want to stay, no

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
(but you) But you don't really want to go-o

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're hot then you're cold

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're yes then you're no

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're in then you're out

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're up then you're down

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We used to be

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Just like twins

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
So in sync

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The same energy

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Now's a dead battery

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Used to laugh bout nothing

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Now you're plain boring

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I should know

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
that you're not gonna change

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
'Cause you're hot then you're cold

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're yes then you're no

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're in then you're out

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're up then you're down

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're wrong when it's right

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It's black and it's white

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We fight, we break up

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We kiss, we make up

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
(you) You don't really want to stay, no

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
(but you) But you don't really want to go-o

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're hot then you're cold

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're yes then you're no

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're in then you're out

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're up then you're down

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Someone call the doctor

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Got a case of a love bi-polar

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Stuck on a roller coaster

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Can't get off this ride

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You change your mind

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Like a girl changes clothes

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
'Cause you're hot then you're cold

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're yes then you're no

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're in then you're out

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're up then you're down

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're wrong when it's right

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It's black and it's white

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We fight, we break up

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We kiss, we make up

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're hot then you're cold

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're yes then you're no

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're in then you're out

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're up then you're down

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're wrong when it's right

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It's black and it's white

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We fight, we break up

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We kiss, we make up

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
(You) You don't really want to stay, no

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
(But you) But you don't really want to go-o

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're hot then you're cold

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're yes then you're no

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're in then you're out

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're up then you're down, down.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập