I'm Forbidden - Thanh Bùi (Australian Idol)

42,389

image
Lời bài hátLời dịch
I'm stuck... in a traffic jam,

Anh đang mắc kẹt...trong một vụ kẹt xe

Anh đang mắc kẹt...trong một vụ kẹt xe
Hands to my head as the lights turn red

Tay đặt trên đầu khi đèn chuyển sang đỏ

Tay đặt trên đầu khi đèn chuyển sang đỏ
I'm stuck... feels like quicksand

Anh đang mắc kẹt...cảm giác như đang nơi đầm lầy

Anh đang mắc kẹt...cảm giác như đang nơi đầm lầy
And times running out, gotta figure this out

Và thời gian đang hết dần, phải nhận ra điều này

Và thời gian đang hết dần, phải nhận ra điều này
Yeah it's on... World War III

Đó chính là...cuộc chiến tranh thế giới thứ 3

Đó chính là...cuộc chiến tranh thế giới thứ 3
As my head, my heart disagrees.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Head says no, heart says yes, I'm my own worst enemy

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm forbidden, yes forbidden, I'm forbidden to say that I love you...

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm forbidden, yes forbidden, I'm forbidden to say that I love you...

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I'm dammed if I do, shamed if I don't...

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah I'm forbidden, yes forbidden, I'm forbidden to say that I love you...

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
One year, it's like a lifetime with you all alone, we've been through it all.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I can't, I know I can't be a murderer

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Just give them it all, what more could they want than love!

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Hey, they have saken; we were lost, now found once more

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
What feels right, seems so wrong

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah the truth will never lie...

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm forbidden, yes forbidden, I'm forbidden to say that I love you...

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm forbidden, yes forbidden, I'm forbidden to say that I love you...

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I'm dammed if I do, shamed if I don't...

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah I'm forbidden, yes forbidden, I'm forbidden to say that I love you...

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Dammed if I do, shamed if I don't

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Torned if I do, blamed if I don't

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm forbidden, yes forbidden, I'm forbidden to say that I love you...

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm forbidden, yes forbidden, I'm forbidden to say that I love you...

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I'm dammed if I do, shamed if I don't...

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah I'm forbidden, yes forbidden, I'm forbidden to say that I love you...

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm stuck... in a traffic jam...

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Hands to my head as the lights turn red...!!!

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập