Love Me - Justin Bieber

70,201

image
Lời bài hátLời dịch
My friends say I'm a fool to think

Chúng bạn vẫn nói anh ngốc nghếch khi nghĩ

Chúng bạn vẫn nói anh ngốc nghếch khi nghĩ
That you're the one for me

Rằng em là người dành cho anh

Rằng em là người dành cho anh
I guess I'm just a sucker for love

Anh cũng đoán trong tình yêu mình khờ khạo lắm

Anh cũng đoán trong tình yêu mình khờ khạo lắm
'Cuz honestly the truth is that

Bởi em yêu em biết sự thật là

Bởi em yêu em biết sự thật là
You know I'm never leavin'

Anh không bao giờ rời xa được

Anh không bao giờ rời xa được
'Cuz you're my angel sent from above

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Baby you can do no wrong

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
My money is yours

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Give you little more because I love ya, love ya

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
With me, girl, is where you belong

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Just stay right here

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I promise my dear I'll put nothin above ya. above ya

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Love me, Love me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Say that you love me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Fool me, Fool me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Oh how you do me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Kiss me , kiss me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Say that you miss me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tell me what i wanna hear

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tell me you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Love me, Love me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Say that you love me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Fool me, Fool me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Oh how you do me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Kiss me , kiss me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Say that you miss me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tell me what i wanna hear

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tell me you love me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
People try to tell me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But I still refuse to listen

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Cuz they don't get to spend time with you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
A minute with you is worth more than

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
A thousand days without your love, oh your love

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Baby you can do no wrong

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
My money is yours

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Give you little more because I love ya, love ya

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
With me, girl, is where you belong

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Just stay right here

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I promise my dear I'll put nothin above ya. above ya

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Love me, Love me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Say that you love me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Fool me, Fool me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Oh how you do me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Kiss me , kiss me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Say that you miss me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tell me what i wanna hear

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tell me you love me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Love me, Love me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Say that you love me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Fool me, Fool me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Oh how you do me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Kiss me , kiss me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Say that you miss me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tell me what i wanna hear

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tell me you love me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
My heart is blind but I don't care

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
'Cuz when I'm with you everything has disappeared

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And every time I hold you near

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I never wanna let you go, oh

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Love me, Love me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Say that you love me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Fool me, Fool me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Oh how you do me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Kiss me , kiss me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Say that u miss me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tell me what i wanna hear

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tell me you love me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Love me, Love me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Say that you love me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Fool me, Fool me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Oh how you do me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Kiss me , kiss me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Say that u miss me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tell me what i wanna hear

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tell me you love me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập