Piece Of Me - Britney Spears

48,282

image
Lời bài hátLời dịch
I'm Miss "American Dream" since I was 17

Tôi giữ danh hiệu “Cô Gái Ước Mơ Mỹ” kể từ khi tôi 17 tuổi

Tôi giữ danh hiệu “Cô Gái Ước Mơ Mỹ” kể từ khi tôi 17 tuổi
Don't matter if I step on the scene

Cho dù là tôi xuất hiện trên sân khấu

Cho dù là tôi xuất hiện trên sân khấu
Or sneak away to the Philippines

Hay là lẻn đi Phi-Lip-pin

Hay là lẻn đi Phi-Lip-pin
They still got pictures of my derriere in the magazine

Thì họ vẫn cứ chụp được hình mông tôi và đăng trên tạp chí

Thì họ vẫn cứ chụp được hình mông tôi và đăng trên tạp chí
You want a piece of me?

Bạn muốn một tấm của tôi?

Bạn muốn một tấm của tôi?
You want a piece of me?

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm Miss "Bad Media Karma"

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Another day, another drama

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Guess I can't see no harm

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
In working and being a mama

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And with a kid on my arm

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm still an exception, and everybody

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Want a piece of me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm Mrs. "Lifestyles Of The Rich and Famous" (You want a piece of me?)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm Mrs. "Oh My God, That Britney's Shameless!" (You want a piece of me?)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm Mrs. "Extra! Extra! This Just In!"(You want a piece of me?)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm Mrs. "she's too big, now she's too thin"(You want a piece of me?)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm Mrs. 'You want a piece of me?'

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tryin' and pissin' me off

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Well get in line with the paparazzi

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Who's flippin' me off?

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Hoping I'll resort to startin' havoc

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And end up settlin' in court

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Now are you sure you want a piece of me?(You want a piece of me?)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm Mrs. "Most Likely To Get On TV For Strippin' On The Streets"

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
When getting the groceries, no, for real

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Are you kidding me?

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Causing panic in the industry

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I mean, please

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Do you want a piece of me?

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm Mrs. "Lifestyles Of The Rich and Famous"(You want a piece of me?)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm Mrs. "Oh My God, That Britney's Shameless!"(You want a piece of me?)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm Mrs. "Extra! Extra! This Just In!"(You want a piece of me?)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm Mrs. "she's too big, now she's too thin"(You want a piece of me?)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm Miss "American Dream" Since I was 17

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Don't matter if I step on the scene

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Or sneak away to the Philippines

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
They still got pictures of my derriere in the magazine

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You want a piece of me?

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You want a piece, piece of me?

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You want a piece of me?

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm Mrs. "Lifestyles Of The Rich and Famous"(You want a piece of me?)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm Mrs. "Oh My God, That Britney's Shameless!"(You want a piece of me?)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm Mrs. "Extra! Extra! This Just In!"(You want a piece of me?)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm Mrs. "she's too big, now she's too thin"(You want a piece of me?)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm Mrs. "Lifestyles Of The Rich and Famous"(You want a piece of me?)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm Mrs. "Oh My God, That Britney's Shameless!"(You want a piece of me?)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm Mrs. "Extra! Extra! This Just In!"(You want a piece of me?)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm Mrs. "she's too big, now she's too thin"(You want a piece of me?)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Oh yeah

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You want a piece of me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập