The Climb - Miley Cyrus

127,944

image
Lời bài hátLời dịch
I can almost see it

Tôi có thể nhìn thấy

Tôi có thể nhìn thấy
That dream I'm dreaming but

Giấc mơ tôi luôn mơ về, nhưng...

Giấc mơ tôi luôn mơ về, nhưng...
There's a voice inside my head saying

Có một giọng nói văng vẳng trong đầu tôi

Có một giọng nói văng vẳng trong đầu tôi
You'll never reach it

Rằng: "Mày chẳng bao giờ đạt được điều đó"

Rằng: "Mày chẳng bao giờ đạt được điều đó"
Every step I'm taking

Mỗi bước đi tôi đặt chân

Mỗi bước đi tôi đặt chân
Every move I make feels

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Lost with no direction

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
My faith is shaking but I

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Got to keep trying

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Got to keep my head held high

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
There's always going to be another mountain

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm always going to want to make it move

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Always going to be an uphill battle

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Sometimes you going to have to lose

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Ain't about how fast I get there

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Ain't about what's waiting on the other side

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It's the climb

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The struggles I'm facing

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The chances I'm taking

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Sometimes they knock me down but

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
No I'm not breaking

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The pain I'm knowing

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But these are the moments that

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm going to remember most yeah

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Just got to keep going

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I got to be strong

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Just keep pushing on

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
There's always going to be another mountain

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm always going to want to make it move

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Always going to be an uphill battle

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Sometimes you going to have to lose

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Ain't about how fast I get there

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Ain't about what's waiting on the other side

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It's the climb

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
There's always going to be another mountain

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm always going to want to make it move

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Always going to be an uphill battle

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Sometimes you going to have to lose

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Ain't about how fast I get there

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Ain't about what's waiting on the other side

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It's the climb

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Keep on moving

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Keep climbing

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Keep the faith baby

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It's all about

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It's all about

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The climb

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Keep the faith

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Keep your faith

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập