Tonight - Westlife

16,289

image
Lời bài hátLời dịch
Lately I'm so tired

Gần đây anh quá mỏi mệt

Gần đây anh quá mỏi mệt
If I took it all out on you

Vì thế, nếu anh lỡ đổ mọi thứ cho em

Vì thế, nếu anh lỡ đổ mọi thứ cho em
I never meant to

Anh chẳng có ý gì đâu.

Anh chẳng có ý gì đâu.
If I left you outside

Nếu anh bỏ lại em ngoài ấy

Nếu anh bỏ lại em ngoài ấy
If you ever felt I ignored you

Nếu em cảm giác như anh lờ em đi

Nếu em cảm giác như anh lờ em đi
Know my life is all you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
So put your best dress on

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And wrap yourself in the arms of someone

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Who wants to give you all the love you want

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, I'm gonna make it up to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, I'm gonna make love to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, you're gonna know how much I missed you, baby

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, I dedicate my heart to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, I'm gonna be a part of you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, you're gonna know how much I miss you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I miss you so

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I don't wanna act like

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I know that you'd be mine forever

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Though I hope it's forever

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Don't want you to feel like

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I take you for granted

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Whenever we are together

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
So put your best dress on

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And wrap yourself in the arms of someone

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Who wants to give you all the love you want

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, I'm gonna make it up to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, I'm gonna make love to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, you're gonna know how much I miss you, baby

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, I dedicate my heart to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, I'm gonna be a part of you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, you're gonna know how much I miss you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I miss you so

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Oh yeah

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
So put your best dress on

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And wrap yourself in my arms my love

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, I'm gonna make it up to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, I'm gonna make love to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, you're gonna know how much I miss you, baby

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, I dedicate my heart to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, I'm gonna be a part of you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, you're gonna know how much I miss you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, I'm gonna make it up to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, I'm gonna make love to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, you're gonna know how much I miss you, baby

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, I dedicate my heart to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, I'm gonna be a part of you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tonight, you're gonna know how much I miss you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I miss you so

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập