Trouble Is A Friend - Lenka

432,213

image
Lời bài hátLời dịch
Trouble will find you no mater where you go, oh oh.

Rắc rối sẽ luôn tìm đến bạn dù bạn đi đâu, oh oh

Rắc rối sẽ luôn tìm đến bạn dù bạn đi đâu, oh oh
No Matter if you're fast no matter if you're slow, oh oh.

Cho dù bạn có vội vàng, hay có chậm rãi, oh oh

Cho dù bạn có vội vàng, hay có chậm rãi, oh oh
The eye of the storm and the cry in the morn, oh oh.

Đôi mắt của bão, tiếng kêu la của bình minh, oh oh

Đôi mắt của bão, tiếng kêu la của bình minh, oh oh
Your fine for a while but then start to loose control.

Khoảng trời đẹp đẽ trong giây lát nhưng là bắt đầu cho lí trí bị đánh mất

Khoảng trời đẹp đẽ trong giây lát nhưng là bắt đầu cho lí trí bị đánh mất
He's there in the dark

Nó (rắc rối) ở đó trong bóng đêm

Nó (rắc rối) ở đó trong bóng đêm
He's there in my heart

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
He waits in the winds

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
He's gotta play a part.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Trouble is a friend

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah trouble is a friend of mine. oh oh!

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Trouble is a friend but trouble is a foe, oh oh.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And no matter what I feed him he always seems to grow, oh oh.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
He sees what I see and he knows what I know, oh oh.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
So don't forget as you ease on down the road.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
He's there in the dark

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
He's there in my heart

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
He waits in the winds

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
He's gotta play a part.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Trouble is a friend

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah trouble is a friend of mine. Oh oh!

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
So don't be alarmed if he takes you by the arm.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I won't let him win, but I'm a sucker for his charm.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Trouble is a friend

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah trouble is a friend of mine. Oh oh!

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Oh how I hate the way he makes me feel.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And how I try to make him leave; I try.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Oh Oh I try!

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
He's there in the dark

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
He's there in my heart

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
He waits in the winds

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
He's gotta play a part.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Trouble is a friend

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah trouble is a friend of mine. Oh oh!

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
So don't be alarmed if he takes you by the arm.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I won't let him win, but I'm a sucker for his charm.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Trouble is a friend

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah trouble is a friend of mine. Oh oh!

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập