Us Against The World - Westlife

122,923

image
Lời bài hátLời dịch
Us against the world

Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới

Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
Against the world

Đối mặt với cả thế giới đấy..

Đối mặt với cả thế giới đấy..
Us against the world

Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới

Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
Against the world

Đối mặt với cả thế giới đấy..

Đối mặt với cả thế giới đấy..
You and I, we've been at it so long

Em và tôi, chúng ta đã chịu tình cảnh này quá lâu rồi

Em và tôi, chúng ta đã chịu tình cảnh này quá lâu rồi
I still got the strongest fire

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You and I, we still know how to talk

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Know how to walk that wire

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Sometimes I feel like The world is against me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The sound of your voice, baby

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
That's what saves me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
When we're together I feel so invincible

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Cause it's us against the world

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You and me against them all

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
If you listen to these words

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Know that we are standing tall

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I don't ever see the day that

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I won't catch you when you fall

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Cause it's us against the world tonight

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Us against the world

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Against the world

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
There'll be days

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We'll be on different sides but

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
That doesn't last too long

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We find ways to get it on track

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And know how to turn back on

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Sometimes I feel

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I can't keep it together

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Then you hold me close

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And you make it better

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
When I'm with you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I can feel so unbreakable

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Cause it's us against the world

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You and me against them all

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
If you listen to these words

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Know that we are standing tall

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I don't ever see the day that

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I won't catch you when you fall

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Cause it's us against the world tonight

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We're not gonna break

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Cause we both still believe

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We know what we've got

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And we've got what we need alright

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We're doing something right...

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Cause it's us against the world

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You and me against them all

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
If you listen to these words

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Know that we are standing tall

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I don't ever see the day that

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I won't catch you when you fall

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Cause it's us against the world tonight

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
If you listen to these words

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Know that we are standing tall

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I don't ever see the day that

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I won't catch you when you fall

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Us against the world

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah it's Us against the world, baby

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Us against the world, tonight

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Us against the world

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Against the world

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Us against the world

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập