You Raise Me Up - Westlife

384,922

image
Lời bài hátLời dịch
When I am down and, oh my soul, so weary

Khi anh nản lòng, và tâm hồn, thật rã rời

Khi anh nản lòng, và tâm hồn, thật rã rời
When troubles come and my heart burdened be

Khi khó khăn đến và trái tim nặng trĩu

Khi khó khăn đến và trái tim nặng trĩu
Then, I am still and wait here in the silence

Khi đó, anh bất động và chờ đợi ở đây trong thinh lặng

Khi đó, anh bất động và chờ đợi ở đây trong thinh lặng
Until you come and sit awhile with me

Cho tới khi em đến và ngồi một lát với anh

Cho tới khi em đến và ngồi một lát với anh
You raise me up, so I can stand on mountains

Em nâng đỡ anh, vì vậy anh có thể đứng trên những đỉnh núi

Em nâng đỡ anh, vì vậy anh có thể đứng trên những đỉnh núi
You raise me up, to walk on stormy seas

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I am strong, when I am on your shoulders

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You raise me up... To more than I can be

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You raise me up, so I can stand on mountains

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You raise me up, to walk on stormy seas

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I am strong, when I am on your shoulders

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You raise me up... To more than I can be

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You raise me up, so I can stand on mountains

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You raise me up, to walk on stormy seas

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I am strong, when I am on your shoulders

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You raise me up... To more than I can be

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You raise me up, so I can stand on mountains

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You raise me up, to walk on stormy seas

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I am strong, when I am on your shoulders

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You raise me up... To more than I can be

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You raise me up... To more than I can be

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập