You're My Heart, You're My Soul - Modern Talking

85,907

image
Lời bài hátLời dịch
Deep in my heart there's a fire burning hot

Sâu trong tim anh ở đó có ngọn lửa bừng cháy

Sâu trong tim anh ở đó có ngọn lửa bừng cháy
Deep in my heart there's desire for a start

Sâu trong tim anh ở đó có sự khao khát bắt đầu

Sâu trong tim anh ở đó có sự khao khát bắt đầu
I'm dying in motion.

Anh đang hấp hối trong sự chuyển động.

Anh đang hấp hối trong sự chuyển động.
It's my word in fantasy

Điều đó là thế giới của anh trong ý nghĩ kì quặc.

Điều đó là thế giới của anh trong ý nghĩ kì quặc.
I'm living in my, living in my dreams.

Anh đang sống trong anh, sống trong giấc mơ của anh.

Anh đang sống trong anh, sống trong giấc mơ của anh.
You're my heart, you're my soul

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'll keep it shinning every where I go

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're my heart, you're my soul

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'll be holding you forever,staying with you together

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're my heart, you're my soul

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah!I feel that our love will grow

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're my heart, you're my soul

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
That's only thing I really know

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Let's look for a star and believe my burning heart

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Feeling all right,come open up your heart

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm keep the candle burning.Let your body melt in mine

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm living in my, living in my dreams

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're my heart, you're my soul

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'll keep it shinning every where I go

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're my heart, you're my soul

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'll be holding you forever,staying with you together

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're my heart, you're my soul

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah!I feel that our love will grow

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're my heart, you're my soul

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
That's only thing I really know

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're my heart, you're my soul

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah!I feel that our love will grow

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're my heart, you're my soul

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
That's only thing I really know

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're my heart, you're my soul

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah!I feel that our love will grow

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập