Các thời điểm trong ngày

2,425

morning
morning

buổi sáng

afternoon
afternoon

buổi chiều

evening
evening

buổi tối

night
night

đêm

morning

morning
buổi sáng

afternoon

afternoon
buổi chiều

evening

evening
buổi tối

night

night
đêm1 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập