Các số đếm từ 1 đến 5

4,813

one
one

số 1

two
two

số 2

three
three

số 3

four
four

số 4

five
five

số 5

one

one
số 1

two

two
số 2

three

three
số 3

four

four
số 4

five

five
số 5Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập