Các số đếm từ 6 đến 10

2,872

six
six

số 6

seven
seven

số 7

eight
eight

số 8

nine
nine

số 9

ten
ten

số 10

six

six
số 6

seven

seven
số 7

eight

eight
số 8

nine

nine
số 9

ten

ten
số 10Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập