Chủ đề bạn bè

4,024

teacher
teacher

giáo viên

classmate
classmate

bạn cùng lớp

friend
friend

bạn bè

they
they

họ

too
too

cũng vậy

teacher

teacher
giáo viên

classmate

classmate
bạn cùng lớp

friend

friend
bạn bè

they

they
họ

too

too
cũng vậyBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập