Chủ đề các bộ phận của ngôi nhà (tiếp)

1,935

over there
over there

đằng kia

fence
fence

hàng rào

garden
garden

vườn

tree
tree

cây

pond
pond

ao

over there

over there
đằng kia

fence

fence
hàng rào

garden

garden
vườn

tree

tree
cây

pond

pond
aoBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập