Chủ đề các đồ dùng học tập (tiếp)

1,642

notebook
notebook

sổ ghi chép

ruler
ruler

thước kẻ

short
short

ngắn

long
long

dài

these
these

đây

those
those

kia

notebook

notebook
sổ ghi chép

ruler

ruler
thước kẻ

short

short
ngắn

long

long
dài

these

these
đây

those

those
kiaBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập