Chủ đề các hoạt động

2,761

make a kite
make a kite

làm diều

make a puppet
make a puppet

làm con rối

make a paper boat
make a paper boat

làm thuyền giấy

write a dictation
write a dictation

viết chính tả

write a letter
write a letter

viết thư

watch TV
watch TV

xem ti vi

make a kite

make a kite
làm diều

make a puppet

make a puppet
làm con rối

make a paper boat

make a paper boat
làm thuyền giấy

write a dictation

write a dictation
viết chính tả

write a letter

write a letter
viết thư

watch TV

watch TV
xem ti viBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập