Chủ đề hỏi - đánh vần tên

3,112

what
what

gì, cái gì

name
name

tên

you
you

bạn

your
your

của bạn

how
how

như thế nào

spell
spell

đánh vần

what

what
gì, cái gì

name

name
tên

you

you
bạn

your

your
của bạn

how

how
như thế nào

spell

spell
đánh vầnBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập