Chủ đề hỏi thăm sức khỏe

2,646

how are you?
how are you?

bạn có khỏe không?

fine
fine

khỏe

thank you
thank you

cảm ơn

thanks
thanks

cảm ơn

how are you?

how are you?
bạn có khỏe không?

fine

fine
khỏe

thank you

thank you
cảm ơn

thanks

thanks
cảm ơnBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập