Chủ đề lời chỉ dẫn trong lớp học

2,410

stand up
stand up

đứng dậy

sit down
sit down

ngồi xuống

open
open

mở

close
close

đóng

come in
come in

đi vào

go out
go out

đi ra

stand up

stand up
đứng dậy

sit down

sit down
ngồi xuống

open

open
mở

close

close
đóng

come in

come in
đi vào

go out

go out
đi raBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập