Chủ đề lời chỉ dẫn trong lớp học (tiếp)

1,785

speak
speak (v.)

nói
/spiːk/

Ex: He can speak 5 languages.
Ông ấy có thể nói được 5 thứ tiếng.

write
write (v.)

viết
/raɪt/

Ex: She writes in a diary.
Cô ấy viết nhật ký.

be quiet
be quiet


come here
come here


talk to your partner
talk to your partner


speak

speak
nói

write

write
viết

be quiet

be quiet

come here

come here

talk to your partner

talk to your partnerBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập