Chủ đề nơi chốn

3,305

live
live

sống/sinh sống

hometown
hometown

quê/quê hương

province
province

tỉnh

town
town

thị xã/thị trấn

countryside
countryside

vùng nông thôn

mountain
mountain

núi

live

live
sống/sinh sống

hometown

hometown
quê/quê hương

province

province
tỉnh

town

town
thị xã/thị trấn

countryside

countryside
vùng nông thôn

mountain

mountain
núi1 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập