Chủ đề sở thích

2,091

collect stamps
collect stamps

sưu tập tem thư

play a drum
play a drum

chơi trống

read comic books
read comic books

đọc truyện tranh

take photographs
take photographs

chụp ảnh

sail a boat
sail a boat

đi chèo thuyền

fly in a plane
fly in a plane

đi máy bay

collect stamps

collect stamps
sưu tập tem thư

play a drum

play a drum
chơi trống

read comic books

read comic books
đọc truyện tranh

take photographs

take photographs
chụp ảnh

sail a boat

sail a boat
đi chèo thuyền

fly in a plane

fly in a plane
đi máy bayBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập