Chủ đề vị trí của các đồ vật trong nhà

3,235

here
here

đây

there
there

đằng kia

on
on

trên

under
under

dưới

in front of
in front of

phía trước

behind
behind

đằng sau

next to
next to

bên cạnh

near
near

gần

here

here
đây

there

there
đằng kia

on

on
trên

under

under
dưới

in front of

in front of
phía trước

behind

behind
đằng sau

next to

next to
bên cạnh

near

near
gầnBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập