Quốc gia, quốc tịch

2,147

country
country

quốc gia

nationality
nationality

quốc tịch

America
America

nước Mỹ

American
American

người Mỹ

Australia
Australia

nước Úc

Australian
Australian

người Úc

Malaysia
Malaysia

nước Malaysia

Malaysian
Malaysian

người Malaysia

country

country
quốc gia

nationality

nationality
quốc tịch

America

America
nước Mỹ

American

American
người Mỹ

Australia

Australia
nước Úc

Australian

Australian
người Úc

Malaysia

Malaysia
nước Malaysia

Malaysian

Malaysian
người MalaysiaBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập