Quốc gia, quốc tịch (tiếp)

1,785

England
England

nước Anh

English
English

người Anh

Japan
Japan

nước Nhật Bản

Japanese
Japanese

người Nhật

Vietnam
Vietnam

nước Việt Nam

Vietnamese
Vietnamese

người Việt Nam

England

England
nước Anh

English

English
người Anh

Japan

Japan
nước Nhật Bản

Japanese

Japanese
người Nhật

Vietnam

Vietnam
nước Việt Nam

Vietnamese

Vietnamese
người Việt NamBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập