Số thứ tự từ 21 đến 31

2,376

eleventh
eleventh

thứ mười một

twelfth
twelfth

thứ mười hai

thirteenth
thirteenth

thứ mười ba

fourteenth
fourteenth

thứ mười bốn

fifteenth
fifteenth

thứ mười lăm

sixteenth
sixteenth

thứ mười sáu

seventeenth
seventeenth

thứ mười bảy

eighteenth
eighteenth

thứ mười tám

nineteenth
nineteenth

thứ mười chín

twentieth
twentieth

thứ hai mươi

twenty-first
twenty-first

thứ hai mươi mốt

thirtieth
thirtieth

thứ ba mươi

thirty-first
thirty-first

thứ ba mươi mốt

eleventh

eleventh
thứ mười một

twelfth

twelfth
thứ mười hai

thirteenth

thirteenth
thứ mười ba

fourteenth

fourteenth
thứ mười bốn

fifteenth

fifteenth
thứ mười lăm

sixteenth

sixteenth
thứ mười sáu

seventeenth

seventeenth
thứ mười bảy

eighteenth

eighteenth
thứ mười tám

nineteenth

nineteenth
thứ mười chín

twentieth

twentieth
thứ hai mươi

twenty-first

twenty-first
thứ hai mươi mốt

thirtieth

thirtieth
thứ ba mươi

thirty-first

thirty-first
thứ ba mươi mốtBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập