Từ vựng

2,721

and
and (conj.)


/and/

Ex: Sue and I left early.
Sue và tôi ra về sớm.

great
great (adj.)

tuyệt vời
/greɪt/

Ex: She's really great.
Cô ấy thực sự tuyệt vời.

fine
fine (adj.)

mạnh, khỏe, tốt
/faɪn/

Ex: I am fine.
Tôi khỏe.

thanks
thanks (n.)

cảm ơn
/θaŋks/

Ex: How can I ever express my thanks to you for all you've done?
Làm thế nào tôi có thể bao giờ bày tỏ lời cảm ơn đến bạn cho tất cả các bạn đã làm?

thank you
thank you (v.)

cảm ơn bạn
/θaŋk juː/

Ex: Thank you very much!
Cảm ơn bạn rất nhiều!

Goodbye
Goodbye (exclam.)

Tạm biệt
/ˌɡʊdˈbaɪ/

Ex: Goodbye! It was great to meet you.
Tạm biệt! Rất vui khi được gặp bạn.

bye
bye (exclam.)

tạm biệt (thân mật)
/bʌɪ/

Ex: Bye. See you very soon.
Tạm biệt. Hẹn gặp bạn sớm.

See ya
See ya (v.)

hẹn gặp lại
/siː jə/

see
see (v.)

nhìn
/siː/

Ex: She looked for him but couldn't see him in the crowd.
Cô ấy tìm anh nhưng không thể nhìn thấy anh trong đám đông.

later
later (adv.)

sau, sau đó
/ˈleɪtə(r)/

Ex: See you later.
Hẹn gặp lại.

how
how (adv.)

như thế nào, bằng cách nào
/haʊ/

Ex: How do you feel?
Bạn cảm thấy thế nào?

and

and

great

great
tuyệt vời

fine

fine
mạnh, khỏe, tốt

thanks

thanks
cảm ơn

thank you

thank you
cảm ơn bạn

Goodbye

Goodbye
Tạm biệt

bye

bye
tạm biệt (thân mật)

See ya

See ya
hẹn gặp lại

see

see
nhìn

later

later
sau, sau đó

how

how
như thế nào, bằng cách nàoBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập