Từ vựng

2,401

school
school (n.)

trường học
/sku:l/

Ex: This is my school.
Đây là trường học tôi.

classroom
classroom (n.)

phòng học
/'klɑ:srum/

Ex: That is my classroom.
Kia là phòng học của tôi.

library
library (library.)

thư viện
/ˈlʌɪbri/

Ex: I often go to the library on Friday morning.
Tôi thường đến thư viện vào sáng thứ Sáu.

big
big (adj.)

to, lớn
/big/

Ex: My school is very big.
Trường tôi rất to.

small
small (adj.)

nhỏ, bé
/smɔ:l/

Ex: My house is small.
Nhà tôi thì nhỏ.

morning
morning (n.)

sáng
/ˈmɔːnɪŋ/

Ex: I don't work well in the morning.
Tôi không làm việc tốt vào buổi sáng.

afternoon
afternoon (n.)

chiều
/ ɑːftəˈnuːn/

Ex: Come over on Sunday afternoon.
Hãy ghé qua vào buổi chiều chủ nhật.

it
it (pron.)


/ɪt/

Ex: This is my dog. It is very friendly.
Đây là con chó của tôi. Nó rất là thân thiện.

its
its (poss. adj.)

của nó (dùng cho vật)...
/ɪts/

Ex: I have a dog. Its tail is very long.
Tôi có một chú chó. Đuôi của nó rất dài

go to school
go to school (v.)

đi tới trường
/ɡəʊ tuː skuːl/

this
this (det.)

đây, này
/ðɪs/

Ex: This is my teacher.
Đây là giáo viên của tôi.

school

school
trường học

classroom

classroom
phòng học

library

library
thư viện

big

big
to, lớn

small

small
nhỏ, bé

morning

morning
sáng

afternoon

afternoon
chiều

it

it

its

its
của nó (dùng cho vật)...

go to school

go to school
đi tới trường

this

this
đây, nàyBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập