Từ vựng

2,272

bathroom
bathroom (n.)

phòng tắm
/ˈbæθruːm/

Ex: Honey, let’s wash your hands in the bathroom before dinner.
Con yêu, chúng ta cùng rửa tay con trong phòng tắm trước khi ăn cơm tối nhé.

bedroom
bedroom (n.)

phòng ngủ
/bedruːm/

Ex: They’re looking for a house with two bedrooms.
Họ đang tìm một ngôi nhà có hai phòng ngủ.

living room
living room (n.)

phòng khách
/ˈlɪvɪŋ ru:m/

Ex: Jason is watching TV in the living room.
Jason đang xem tivi trong phòng khách.

kitchen
kitchen (n.)

phòng bếp
/ˈkɪtʃ(ə)n/

Ex: My mom is making me a cake in the kitchen.
Mẹ tôi đang làm cho tôi một cái bánh ở trong bếp.

house
house (n.)

ngôi nhà
/haʊs/

Ex: My house is very big.
Nhà tôi rất lớn.

large
large (adj.)

rộng
/lɑːdʒ/

Ex: A large proportion of old people live alone.
Một tỷ lệ lớn người già sống một mình.

desk
desk (n.)

bàn làm việc
/desk/

Ex: There is a book on that desk.
Có một quyển sách trên bàn làm việc.

chair
chair (n.)

ghế tựa
/tʃeə(r)/

Ex: The chair has four legs.
Cái ghế tựa có bốn chân.

table
table (n.)

bàn, cái bàn
/ˈteɪbl/

Ex: This table is very high.
Cái bàn này rất cao.

here
here (adv.)

ở đây
/hɪə/

Ex: Let's get out of here.
Hãy ra khỏi đây.

in
in (prep.)

ở trong
/ɪn/

Ex: The cat is sleeping in the box.
Chú mèo đang ngủ trong chiếc hộp.

on
on (prep.)

ở trên (có tiếp xúc bề mặt)
/ɒn/

Ex: The elephant is standing on the ball.
Chú voi đang đứng trên quả bóng.

there
there (adv.)

ở đó
/ðɛː/

Ex: There seemed to be no doubt about it.
Có vẻ như là không có nghi ngờ gì về điều đó.

bathroom

bathroom
phòng tắm

bedroom

bedroom
phòng ngủ

living room

living room
phòng khách

kitchen

kitchen
phòng bếp

house

house
ngôi nhà

large

large
rộng

desk

desk
bàn làm việc

chair

chair
ghế tựa

table

table
bàn, cái bàn

here

here
ở đây

in

in
ở trong

on

on
ở trên (có tiếp xúc bề mặt)

there

there
ở đóBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập