Từ vựng

1,635

when
when (adv.)

khi nào, bao giờ
/wɛn/

Ex: When will we go fishing?
Khi nào chúng ta đi câu cá?

January
January (n.)

tháng Một
/ˈdʒanjʊ(ə)ri/

Ex: Her father died in January
Cha cô ấy qua đời vào tháng Giêng

March
March (n.)

tháng Ba
/mɑːtʃ/

Ex: I will see her in March.
Tôi sẽ gặp cô ấy vào tháng Ba.

April
April (n.)

tháng Tư
/ˈeɪpr(ɪ)l/

Ex: She was born in April.
Cô ấy ra đời vào tháng Tư.

May
May (n.)

tháng Năm
/meɪ/

Ex: My mother's birthday is in May.
Sinh nhật của mẹ tôi là tháng năm.

June
June (n.)

tháng Sáu
/dʒuːn/

Ex: It is hot in June.
Trời nóng vào tháng Sáu.

July
July (n.)

tháng Bảy
/dʒʊˈlʌɪ/

Ex: The film festival is in July
Các liên hoan phim vào tháng Bảy

August
August (n.)

tháng Tám
/ɔːˈɡʌst/

Ex: They got married last August.
Họ đã kết hôn cuối tháng tám.

September
September (n.)

tháng Chín
/sɛpˈtɛmbə/

Ex: My mother's birthday is in September
Sinh nhật của mẹ tôi là vào tháng Chín

October
October (n.)

tháng Mười
/ɒkˈtəʊbə/

Ex: We 're going to London in October.
Tháng Mười chúng tôi sẽ đến Luân Đôn.

November
November (n.)

tháng Mười Một
/nə(ʊ)ˈvɛmbə/

Ex: He's starting his new job in November.
Anh ta bắt đầu công việc mới của mình vào tháng 11.

December
December (n.)

tháng Mười Hai
/dɪˈsɛmbə/

Ex: My parents got married in December
Cha mẹ tôi đã kết hôn vào tháng Mười Hai

birthday
birthday (n.)

sinh nhật
/ˈbɜːrθdeɪ/

Ex: Happy Birthday!
Chúc mừng sinh nhật!

gift
gift (n.)

quà
/gift/

Ex: Thank you for your generous gift
Cảm ơn món quà hào phóng của bạn

cake
cake (n.)

bánh ngọt
/keɪk/

Ex: She is making a cake.
Cô ấy đang làm một chiếc bánh.

hat
hat (n.)


/hat/

Ex: Take your hat out.
Hãy lấy cái nón của bạn ra.

for
for (prep.)

dành cho
/fɔː/

Ex: There's a letter for you
Có một bức thư dành cho bạn

much
much (adv.)

nhiều
/mʌtʃ/

Ex: He was much loved by all who knew him
Anh ấy được nhiều người yêu thích bởi tất cả những ai biết anh ấy

sorry
sorry (adj.)

xin lỗi, tiếc
/ˈsɒri/

Ex: We're sorry to hear that your father's in hospital again.
Chúng tôi rất tiếc khi biết rằng cha bạn vào trong bệnh viện một lần nữa.

late
late (adj.)

muộn, trễ
/leɪt/

Ex: You are late.
Bạn trễ rồi.

Not at all
Not at all (sent.)

không sao cả
/nɒt at ɔːl/

You're welcome
You're welcome (sent.)

đừng khách sáo
/juːa: ˈwɛlkəm/

when

when
khi nào, bao giờ

January

January
tháng Một

March

March
tháng Ba

April

April
tháng Tư

May

May
tháng Năm

June

June
tháng Sáu

July

July
tháng Bảy

August

August
tháng Tám

September

September
tháng Chín

October

October
tháng Mười

November

November
tháng Mười Một

December

December
tháng Mười Hai

birthday

birthday
sinh nhật

gift

gift
quà

cake

cake
bánh ngọt

hat

hat

for

for
dành cho

much

much
nhiều

sorry

sorry
xin lỗi, tiếc

late

late
muộn, trễ

Not at all

Not at all
không sao cả

You're welcome

You're welcome
đừng khách sáoBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập