Từ vựng

3,436

America
America

nước Mỹ

American
American

người Mỹ

Washington DC
Washington DC

thủ đô Washington DC

China
China

Nước Trung Quốc

Chinese
Chinese

tiếng Trung Quốc, người Trung Quốc

Beijing
Beijing

thủ đô Bắc Kinh

England
England

nước Anh

English
English

người Anh

London
London

thủ đô London

France
France

Nước Pháp

French
French

tiếng Pháp, người Pháp

Paris
Paris

thủ đô Paris

Singapore
Singapore

Nước Singapore

Singaporean
Singaporean

người Singapore

Thailand
Thailand

Nước Thái Lan

Thai
Thai

người Thái hoặc tiếng Thái

Bangkok
Bangkok

thủ đô Bangkok

Vietnam
Vietnam

nước Việt Nam

Vietnamese
Vietnamese

người Việt Nam

Hanoi
Hanoi

thủ đô Hà Nội

address
address

địa chỉ

nationality
nationality

quốc tịch

come
come

đến, tới

live
live

sống/sinh sống

from
from

từ

so
so

vì vậy, do vậy

America

America
nước Mỹ

American

American
người Mỹ

Washington DC

Washington DC
thủ đô Washington DC

China

China
Nước Trung Quốc

Chinese

Chinese
tiếng Trung Quốc, người Trung Quốc

Beijing

Beijing
thủ đô Bắc Kinh

England

England
nước Anh

English

English
người Anh

London

London
thủ đô London

France

France
Nước Pháp

French

French
tiếng Pháp, người Pháp

Paris

Paris
thủ đô Paris

Singapore

Singapore
Nước Singapore

Singaporean

Singaporean
người Singapore

Thailand

Thailand
Nước Thái Lan

Thai

Thai
người Thái hoặc tiếng Thái

Bangkok

Bangkok
thủ đô Bangkok

Vietnam

Vietnam
nước Việt Nam

Vietnamese

Vietnamese
người Việt Nam

Hanoi

Hanoi
thủ đô Hà Nội

address

address
địa chỉ

nationality

nationality
quốc tịch

come

come
đến, tới

live

live
sống/sinh sống

from

from
từ

so

so
vì vậy, do vậyBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập