Từ vựng

2,478

birthday
birthday (n.)

sinh nhật
/ˈbɜːrθdeɪ/

Ex: Happy birthday!
Chúc mừng sinh nhật!

date of birth
date of birth (n.)

ngày sinh
/deɪt əv bəːθ/

date
date (n.)

cuộc hẹn hò, sự hẹn gặp
/deɪt/

Ex: He felt really excited because he would have a date with Jessy.
Cậu ấy cảm thấy thật sự rất hào hứng vì cậu ấy sẽ có một cuộc hẹn hò với Jessy.

everyone
everyone (pron.)

mọi người
/ˈɛvrɪwʌn/

Ex: Everyone is waiting outside.
Mọi người đang chờ ở ngoài.

first
first (ordinal no.)

thứ nhất, đầu tiên
/fɜːst /

Ex: My classroom is on the first floor.
Phòng học tôi ở tầng một.

second
second (ordinal no.)

thứ hai, thứ nhì
/ˈsekənd /

Ex: My birthday is on the second of June.
Sinh nhật tôi vào ngày hai tháng sáu.

third
third (ordinal no.)

thứ ba
/θɜːrd/

Ex: Today is the third of October.
Hôm nay là ngày ba tháng mười.

fourth
fourth (ordinal no.)

thứ tư
/fɔːrθ/

Ex: He wins the fourth prize in the competition.
Anh ấy thắng giải tư trong cuộc thi.

fifth
fifth (ordinal no.)

thứ năm
/fɪfθ/

Ex: It’s her fifth birthday.
Đó là sinh nhật lần thứ năm của cô ấy.

sixth
sixth (ordinal no.)

thứ sáu
/ sɪksθ/

Ex: He finished the sixth in the race.
Anh ấy đến thứ sáu trong cuộc đua.

seventh
seventh (ordinal no.)

thứ bảy
/ˈsevnθ/

Ex: My office is on the seventh floor of that building.
Văn phòng tôi ở tầng bảy tòa nhà kia.

eighth
eighth (ordinal no.)

thứ tám
/eɪtθ/

Ex: This is the eighth time I have seen this movie.
Đây là lần thứ tám tôi xem bộ phim này.

ninth
ninth (ordinal no.)

thứ chín
/naɪnθ/

Ex: I am the ninth to come.
Tôi là người thứ chín lúc tới.

tenth
tenth (ordinal no.)

thứ mười
/tenθ/

Ex: Lan is ranked the tenth in her class.
Lan xếp hạng thứ mười trong lớp cô ấy.

twentieth
twentieth (ordinal no.)

thứ hai mươi, lần thứ hai mươi
/ˈtwɛntɪəθ/

thirtieth
thirtieth (ordinal no.)

thứ ba mươi, lần thứ ba mươi
/ˈθəːtɪəθ/

born
born (adj.)

được sinh ra
/bɔːn/

Ex: I was born with a sense of curiosity.
Tôi được sinh ra với một cảm giác tò mò.

birthday

birthday
sinh nhật

date of birth

date of birth
ngày sinh

date

date
cuộc hẹn hò, sự hẹn gặp

everyone

everyone
mọi người

first

first
thứ nhất, đầu tiên

second

second
thứ hai, thứ nhì

third

third
thứ ba

fourth

fourth
thứ tư

fifth

fifth
thứ năm

sixth

sixth
thứ sáu

seventh

seventh
thứ bảy

eighth

eighth
thứ tám

ninth

ninth
thứ chín

tenth

tenth
thứ mười

twentieth

twentieth
thứ hai mươi, lần thứ hai mươi

thirtieth

thirtieth
thứ ba mươi, lần thứ ba mươi

born

born
được sinh ra1 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập