Từ vựng

1,909

amusement park
amusement park (n.)

công viên giải trí
/əˈmjuːzm(ə)nt pɑːk/

botanical garden
botanical garden (n.)

vườn bách thảo
/bəˈtænɪkəl 'gɑ:dn/

Ex: This Sunday, our class will go to the Botanical Garden.
Chủ nhật này, lớp tôi sẽ đi tới vườn bách thảo chơi

national park
national park (n.)

vườn quốc gia
/ˈnaʃ(ə)n(ə)l pɑːk/

ethnology museum
ethnology museum (n.)

bảo tàng dân tộc học
/ɛθˈnɒlədʒi museum/

museum
museum (n.)

viện bảo tàng
/mju:'ziːəm/

Ex: We can walk to the museum. It’s not far from here.
Chúng ta có thể đi bộ tới viện bảo tàng, nó cách đây không xa lắm.

places of interest
places of interest (n.)

nơi vui chơi, giải trí
/pleɪsɪz əv ˈɪnt(ə)rɪst/

swimming pool
swimming pool (n.)

bể bơi
/'swimiɳpu:l/

Ex: The swimming pool is my favorite place to come in the summer.
Bể bơi là nơi yêu thích tôi thường đến vào mùa  hè.

temple of literature
temple of literature (n.)

Văn Miếu Quốc Tử Giám
/ˈtɛmp(ə)l əv ˈlɪt(ə)rətʃə/

Ex: The Temple of Literature was built at the time of Emperor Ly Thanh Tong.
Văn Miếu được xây dựng dưới thời vua Lý Thánh Tông.

zoo
zoo (n.)

vườn thú
/zu:/

Ex: There are many kinds of animals in this zoo.
Có rất nhiều loại động vật trong vườn thú này.

water puppet theatre
water puppet theatre (n.)

nhà hát múa rối nước
/ˈwɔːtə ˈpʌpɪt ˈθɪətə/

John
John (n.)

bạn John
/dʒɒn/

Linda
Linda (n.)

bạn Linda
/ˈlində/

best wishes
best wishes (n.)

những điều chúc tốt đẹp nhất
/best wɪʃɪz/

amusement park

amusement park
công viên giải trí

botanical garden

botanical garden
vườn bách thảo

national park

national park
vườn quốc gia

ethnology museum

ethnology museum
bảo tàng dân tộc học

museum

museum
viện bảo tàng

places of interest

places of interest
nơi vui chơi, giải trí

swimming pool

swimming pool
bể bơi

temple of literature

temple of literature
Văn Miếu Quốc Tử Giám

zoo

zoo
vườn thú

water puppet theatre

water puppet theatre
nhà hát múa rối nước

John

John
bạn John

Linda

Linda
bạn Linda

best wishes

best wishes
những điều chúc tốt đẹp nhấtBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập