Ngữ pháp - Cách hỏi và trả lời về sức khỏe, Câu hỏi với Why

7,123

TALKING ABOUT HEALTH, QUESTION WITH "WHY"
CÁCH HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ SỨC KHỎE, CÂU HỎI VỚI "WHY"

♦ Cách hỏi và trả lời về sức khỏe

Cách hỏi:

What's the matter?
What's wrong with you? 

Cách trả lời:

S + have / has + aliment's name (tên bệnh)

Vd:
I have a stomach ache. Tôi bị đau bụng.
She has a sore throat. Cô ấy bị đau họng.
We have headaches. Chúng tôi bị đau đầu.

♦ Câu hỏi với Why

Why mang ý nghĩa Vì sao, Tại sao dùng để hỏi nguyên nhân

Cấu trúc:

Why + do / does. + S + V + ....?
Because + S + V + ... 
Because of + N / V-ing

Vd:
Why does your tooth hurt? Sao răng bạn bị đau?
Because I have a cavity.
Because of my cavity.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập