Ngữ pháp - Câu cảm thán; Cấu trúc There is/There are

3,881

EXCLAMATIONS & THERE IS/THERE ARE
CÂU CẢM THÁN & CẤU TRÚC THERE IS/THERE ARE

1. Câu cảm thán ( Exclamations )
Ta có cảm thán bằng các cấu trúc :
What + a / an + adj + N!
a .WHAT + A / AN + DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC + !
b. WHAT + DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC SỐ NHIỀU + !
c. WHAT + DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC + !
Vd.
What a lovely picture !
What pretty girls !
What good milk !

2. Cách dùng THERE BE
A. Khẳng định :
There is + N số ít
There are + N số nhiều

B. Phủ định :
There is not ( isn’t )+Nsố ít
There are not ( aren’t ) + N số nhiều

C. Nghi vấn :
Is there a ….?
Are there any …..? Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập