Ngữ pháp - Câu điều kiện loại 1 & 2

8,346

CONDITIONAL SENTENCES TYPE 1 & 2
CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 & 2

a. Conditional sentence type 1 ( Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai)

If clauseMain clause
Present simpleS+ will/may/can + V+ O

EX: If you do your best, you can pass the exam.
Ex: If you work hard, you will pass the exam.
Ex: If you do not hurry, you may miss the train.

b. Conditional sentence type 2 ( Điều kiện không có thực hoặc không thể xảy ra ở hiện tại )

If clauseMain clause
Past simpleS+ would/might/could + V+ O

Ex: If I were you, I could help him.
Ex: If I had money, I might give it to him.
Ex: If I were a bird, I would be a dove. Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập